Fundacja Anny Walczyk

04 501 Warszawa

Płowiecka 83

NIP 9522081611

KRS 0000341491

Regon 142612500

Statut
„ Fundacji Anny Walczyk” z 2014 roku, poprawiony

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Anny Walczyk zwana dalej Fundacją prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Walczyk zwaną dalej „ Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogusława Wojnowskiego w kancelarii w Warszawie przy ul. Garibaldiego 4 lokal 18C w dniu 11 września 2009r. pod nr Repertorium A nr 2795/2009
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do Spraw Zagranicznych oraz Prezydent m. st. Warszawy.”

§4

Fundacja używa pieczątek z własnymi danymi identyfikacyjnymi.

§5

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, certyfikaty, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały , filie i przedstawicielstwa.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami fundacji są :
1. Niesienie pomocy charytatywnej i humanitarnej ofiarom klęsk żywiołowych, przemocy, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu.
2. Propagowanie idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
5. Inicjowanie rozwiązań na rzecz solidarności i pokojowego współistnienia oraz równości między różnymi grupami społecznymi w kraju i za granicą.
6. Ochrona i wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych.
7. Popularyzacja idei dialogu pomiędzy społeczeństwami, a w szczególności wyznawcami różnych religii i kultur.
8. Działalność społeczna, informacyjna, oświatowa i kulturalna na rzecz rozwoju demokracji oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej, Ameryki Południowej, Afryki i Bliskiego Wschodu.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie transportów i konwojów z pomocą humanitarną.
2. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
3. Działalność edukacyjną i wydawniczą w zakresie realizacji celów statutowych.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.
5. Wspieranie budowy ośrodków dla uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, przemocy i wojen.
6. Organizowanie spotkań i dialogu ludzi różnych wyznań, kultur i narodowości.
7. Wspieranie budowy szkół, szpitali i innych placówek oświatowo – wychowawczych w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej oraz Afryki.”
8. Organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

§9

Fundacja może wspierać działalność innych osób oraz instytucji o ile są one zbieżne z jej celami statutowymi.

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 ( dziesięciu tysięcy PLN) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :
a. Darowizn, spadków, zapisów.
b. Dotacji i subwencji oraz grantów.
c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
d. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
e. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności.

§12

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§13

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają, na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości powyżej 10.000 zł lub w przypadku podmiotów zagranicznych powyżej 2.500 EURO, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji, potwierdzony stosownym dyplomem.

§ 14

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

§ 15

Zabrania się udzielania pożyczek ze środków Fundacji.

§16

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§17

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji przez członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób im bliskich w celach innych niż działalność statutowa Fundacji.

§18

Zabrania się zakupu, na szczególnych zasadach, towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§19

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§20

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Władze Fundacji

§21

1. Obligatoryjnymi władzami Fundacji są :
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji.
2. Fakultatywnym organem Fundacji jest Rada Programowa, powoływana przez Zarząd Fundacji, który określi zadania oraz tryb działania.
3. Rada Programowa może pełnić wyłącznie funkcje doradcze i opiniodawcze.

§ 22

1. Organy Fundacji podejmują wszelkie decyzje w sprawach Fundacji w formie pisemnie zaprotokółowanych uchwał.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba że Statut stanowi inaczej.

Rada Fundacji

§23

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, kontrolnych oraz nadzorczych.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały, podjętej zwykłą większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, członka Rady.
6. Rezygnację z członkostwa w Radzie Fundacji, o której mowa w ust. 5 składa się na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś Przewodniczący Rady Fundacji składa rezygnację na ręce któregokolwiek z członków Rady Fundacji.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji i pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji , za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na ten czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§24

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§25

Do zadań Rady należy w szczególności :
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Wyrażenie zgody, na wniosek Zarządu, na połączenie z inną Fundacją
8. Podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.
9. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji na wniosek Zarządu.

§26

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§27

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób powołanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie śmierci, odwołania przez Radę Fundacji, upływu kadencji lub rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Odwołanie Zarządu Fundacji w całości lub jej poszczególnych członków następuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§28

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz .
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
b. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
c. Uchwalanie regulaminów
d. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
e. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
f. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
g. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
h. Powoływanie Rady Programowej i wybór jej członków
i. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał- zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do Fundacji.
6. Zarząd co roku , do dnia 30 września , zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§29

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§30
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji

Połączenie z inną fundacją.

§31

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§32
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd , przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§33

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i określa zasady ich wynagradzania Rada Fundacji.
3. Likwidatorami mogą być obecni członkowie Zarządu.

§34

1. Likwidatorzy dokonują wszelkich czynności, związanych z likwidacją Fundacji, a w szczególności:
a. zgłoszą otwarcie likwidacji do Rejestru,
b. ogłoszą 3 krotnie w Dzienniku Ogólnopolskim, w odstępie nie krótszym niż 3 tygodnie, o likwidacji Fundacji i wezwą Wierzycieli do zgłaszania wierzytelności,
c. zaspokoją z majątku Fundacji wierzycieli Fundacji,
d. dokonają windykacji wymagalnych zobowiązań wobec Fundacji,
e. po wykreśleniu Fundacji, przekażą dokumentacje Fundacji do Archiwum Państwowego.

§35

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§36

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§37
Statut wschodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Statut „ Fundacji Anny Walczyk” 2009 rok

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Anny Walczyk zwana dalej Fundacją prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Walczyk zwaną dalej „ Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogusława Wojnowskiego w kancelarii w Warszawie przy ul. Garibaldiego 4 lokal 18C w dniu 11 września 2009r. pod nr Repertorium A nr 2795/2009
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§4

Fundacja używa pieczątek z własnymi danymi identyfikacyjnymi.

§5

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, certyfikaty, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały , filie i przedstawicielstwa.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami fundacji są :
1. Niesienie pomocy charytatywnej i humanitarnej ofiarom klęsk żywiołowych, przemocy, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu.
2. Propagowanie idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
5. Inicjowanie rozwiązań na rzecz solidarności i pokojowego współistnienia oraz równości między różnymi grupami społecznymi w kraju i za granicą.
6. Ochrona i wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych.
7. Popularyzacja idei dialogu pomiędzy społeczeństwami, a w szczególności wyznawcami różnych religii i kultur.
8. Działalność społeczna, informacyjna, oświatowa i kulturalna na rzecz rozwoju demokracji oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie transportów i konwojów z pomocą humanitarną.
2. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
3. Działalność edukacyjną i wydawniczą w zakresie realizacji celów statutowych.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.
5. Wspieranie budowy ośrodków dla uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, przemocy i wojen.
6. Organizowanie spotkań i dialogu ludzi różnych wyznań, kultur i narodowości.
7. Wspieranie budowy szkół, szpitali i innych placówek oświatowo – wychowawczych w Polsce i krajach Europy Środkowej oraz Bliskiego Wschodu.
8. Organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

§9

Fundacja może wspierać działalność innych osób oraz instytucji o ile są one zbieżne z jej celami statutowymi.

Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 ( dziesięciu tysięcy PLN) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :
a. Darowizn, spadków, zapisów.
b. Dotacji i subwencji oraz grantów.
c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
d. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
e. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności.

§12

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§13

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają, na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości powyżej 10.000 zł lub w przypadku podmiotów zagranicznych powyżej 2.500 EURO, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji, potwierdzony stosownym dyplomem.

§ 14

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

§ 15

Zabrania się udzielania pożyczek ze środków Fundacji.

§16

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§17

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji przez członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób im bliskich w celach innych niż działalność statutowa Fundacji.

§18

Zabrania się zakupu, na szczególnych zasadach, towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§19

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§20

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Władze Fundacji

§21

1. Obligatoryjnymi władzami Fundacji są :
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji.
2. Fakultatywnym organem Fundacji jest Rada Programowa, powoływana przez Zarząd Fundacji, który określi zadania oraz tryb działania.
3. Rada Programowa może pełnić wyłącznie funkcje doradcze i opiniodawcze.

§ 22

1. Organy Fundacji podejmują wszelkie decyzje w sprawach Fundacji w formie pisemnie zaprotokółowanych uchwał.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba że Statut stanowi inaczej.

Rada Fundacji

§23

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, kontrolnych oraz nadzorczych.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały, podjętej zwykłą większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, członka Rady.
6. Rezygnację z członkostwa w Radzie Fundacji, o której mowa w ust. 5 składa się na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś Przewodniczący Rady Fundacji składa rezygnację na ręce któregokolwiek z członków Rady Fundacji.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji i pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji , za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na ten czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§24

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§25

Do zadań Rady należy w szczególności :
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Wyrażenie zgody, na wniosek Zarządu, na połączenie z inną Fundacją
8. Podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.
9. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji na wniosek Zarządu.

§26

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§27

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób powołanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie śmierci, odwołania przez Radę Fundacji, upływu kadencji lub rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Odwołanie Zarządu Fundacji w całości lub jej poszczególnych członków następuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§28

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz .
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
b. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
c. Uchwalanie regulaminów
d. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
e. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
f. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
g. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
h. Powoływanie Rady Programowej i wybór jej członków
i. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał- zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do Fundacji.
6. Zarząd co roku , do dnia 30 września , zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§29

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§30

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji

Połączenie z inną fundacją.

§31

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§32

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd , przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§33

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i określa zasady ich wynagradzania Rada Fundacji.
3. Likwidatorami mogą być obecni członkowie Zarządu.

§34

1. Likwidatorzy dokonują wszelkich czynności, związanych z likwidacją Fundacji, a w szczególności:
a. zgłoszą otwarcie likwidacji do Rejestru,
b. ogłoszą 3 krotnie w Dzienniku Ogólnopolskim, w odstępie nie krótszym niż 3 tygodnie, o likwidacji Fundacji i wezwą Wierzycieli do zgłaszania wierzytelności,
c. zaspokoją z majątku Fundacji wierzycieli Fundacji,
d. dokonają windykacji wymagalnych zobowiązań wobec Fundacji,
e. po wykreśleniu Fundacji, przekażą dokumentacje Fundacji do Archiwum Państwowego.

§35

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§36

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§37

Statut wschodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

 

Statute of „Anna Walczyk Foundation”

General Provisions

§1

1. The Anna Walczyk Foundation, hereinafter referred to as the Foundation, acts on the basis of the Foundation Act of 6 April 1984 and the provisions of this Statute.
2. The Foundation was established by Anna Walczyk, hereinafter referred to as the „Founder” by virtue of a notarial act prepared by Bogusław Wojnowski, Notary Public at the Notarial Office in Warsaw, ul. Garibaldiego 4/18C, on 11 September 2009, under Register A No 2795/2009.
3. The Foundation is apolitical and not connected with any religion.

§2

1. The Foundation’s registered office is located in the capital city of Warsaw.
2. The Foundation’s life is unlimited.
3. The Foundation operates in the territory of the Republic of Poland. However to an extent required to achieve its goals, it may also operate outside the Republic of Poland.
4. The Foundation may use the translation of its name into selected foreign languages for the purpose of international cooperation.

§3

1. The Foundation is a corporate entity.
2. The Foundation is supervised by the Minister of Internal Affairs and Administration.

§4

The Foundation uses stamps with its identification data.

§5

The Foundation may establish badges, honourable medals, certificates, diplomas and award them together with other mentions to private individuals and legal entities that rendered great services to the Foundation.

§6

The Foundation may establish branches, subsidiaries and agencies.

Foundation’s Goals and Rules of Operation

§7

The Foundation’s goals are to:
1) Provide charity and humanitarian aid to victims of natural calamities, violence, military conflicts in Poland and abroad, including in particular the Middle East;
2) Promote ideas of freedom and human rights and civil liberties;
3) Support any and all actions related to counteracting social pathologies;
4) Establish contacts and develop cooperation between communities;
5) Initiate solutions to the benefit of solidarity and peaceful co-existence, as well as equality of various social groups in Poland and abroad;
6) Protect and support national and ethnical minorities;
7) Popularise the idea of dialog between societies, and in particular followers of different religions and cultures;
8) Perform social, information, educational and cultural activities to the benefit of the development of democracy and the rapprochement of nations and states of Central Europe, South America and the Middle East.

§8

The Foundation shall achieve its goals by the way of:
1) Organising transports and convoys with humanitarian aid;
2) Collecting financial and tangible resources for the Foundation’s purposes;
3) Educational and publishing activity to an extent of its statutory goals;
4) Cooperating with local-government, government authorities and non-governmental organisations;
5) Supporting the construction of centres for refugees, victims of natural calamities, violence and wars;
6) Organising meetings and dialogue between people of different religions, cultures and nationalities;
7) Supporting the construction of schools, hospitals and other educational centres in Poland, countries of Central Europe and the Middle East;
8) Organising scholarship and training programmes for the youth and students, volunteers and specialists in various fields.

§9

The Foundation may support the activity of other persons and institutions provided that it is consistent with the Foundation’s statutory goals.

Foundation’s Assets and Income

§10

The Foundation’s assets comprise its establishment fund of PLN 10 000 (ten thousand zloty) and other property acquired by the Foundation in the course of its activities.

§11

1. The Foundation may earn income in particular from:
a) donations, inheritances, legacies,
b) donations, subsidies and grants,
c) public collections and events,
d) the Foundation’s movables and fixed property,
e) interest on capital deposits and securities.
2. All income earned by the Foundation shall be allocated solely to the achievement of its statutory goals and the coverage of necessary operating expenses.

§12

1. In the case of donations and inheritance, the Management Board of the Foundation shall make statements required by law.
2. Income from donations, subsidies, inheritances and legacies may be allocated to the Foundation’s goals only in accordance with the will of heirs and donors.
3. In the case the Foundation is appointed as an heir, the Management Board shall make a statement that the inheritance is accepted with all its obligations.

§13

Private and legal entities granting the Foundation with donations or subsidies which individually or cumulatively exceed PLN 10 000 or foreign entities granting more than EUR 2 500 shall acquire, if requested, the title of the Foundation Sponsor confirmed with a special diploma.

§ 14

The title of a sponsor shall be personal.

§ 15

It is forbidden to grant advances from the Foundation’s funds.

§16

The Foundation’s assets must not be transferred to members of Foundation authorities or employees and their relatives on terms and conditions different than to third persons, particularly if they are transferred free of charge or on preferential conditions.

§17

The Foundation’s assets must not be used by members of Foundation authorities or employees and their relatives for purposes other than the Foundation’s statutory activity.

§18

It is forbidden to buy, on special terms, goods and services from entities attended by members of Foundation authorities or employees and their relatives.

§19

The Foundation shall be liable for its obligations with all its assets.

§20

The Foundation shall not run business activity.

Foundation’s Authorities

§21

1. The Foundation’s mandatory authorities shall be:
a) Foundation Council,
b) Foundation Management Board.
2. The Foundation’s facultative authority shall be a Programme Council to be established by the Management Board, which will define its duties and procedure.
3. The Programme Council may perform only advisory and opinion-forming functions.

§ 22

1. The Foundation’s authorities shall make all decisions on the Foundation’s affairs in the form of written resolutions recorded in minutes.
2. The Foundation’s authorities shall adopt resolutions in the presence of at least a half of members of a given authority, unless the Statute provides otherwise.

Foundation Council

§23

1. The Foundation Council shall have initiative, control and supervisory authorities.
2. The Foundation Council shall be composed of three to six members.
3. Members of the first Council shall be appointed by the Founder. The following members of the Council to replace persons that have stopped performing such a function or increase the number of Council members shall be appointed by the Council by virtue of its own decision.
4. In specially justified cases, a Council member may be dismissed and deprived of his/her membership to the Council by virtue of a resolution to be adopted by an ordinary majority of votes cast by other Foundation Council members.
5. Membership to the Foundation Council shall cease in the case of the written resignation, death, loss of legal capacity, lawful adjudication on the loss of public rights, legal sentence for an intentional crime of a Council member.
6. Resignation from membership to the Foundation Council referred to in Art. 23.5 shall be submitted to the Chairman of the Foundation Council. While the Chairman of the Foundation Council shall submit his/her resignation to any member of the Foundation Council.
7. One person may not be both a Foundation Council member and a Foundation Management Board member or a Foundation employee.
8. In the case a Foundation Council member is appointed as Foundation Management Board member and accepts such an appointment or a Foundation Council member becomes a Foundation employee, his/her membership to the Foundation Council shall be suspended for the term of his/her function or employment.
9. The Council shall appoint Chairman out of its members. The Chairman shall manage the Council’s work, represent the Council outside, as well as summon and chair Council meetings.

§24

1. The Foundation Council shall meet at least once a year.
2. Meetings of the Foundation Council shall be summoned by the Chairman at his/her own initiative or at a written request of the Management Board or the Founder.
3. The Foundation Council shall make decisions in the form of resolutions by an ordinary majority of votes. In the case of vote tie, the Chairman’s vote shall prevail.
4. The Foundation Council’s procedure is defined in the Regulations adopted thereby.

§25

The Council shall in particular:
1) appoint and dismiss the President and members of the Management Board;
2) make decisions on the employment and remuneration of Management Board members;
3) appraise the Management Board’s work, accept annual reports or a balance sheet, and grant the vote of approval to Management Board members
4) control the current activity of the Foundation Management Board;
5) set key directions of the Foundation’s activity;
6) supervise the Foundation’s activity;
7) give a consent, at the Management Board’s request, to merge with another Foundation;
8) make a decision on Foundation liquidation;
9) make decisions on amendments to the Statute of the Foundation, at the Management Board’s request.

§26

To perform its duties, the Foundation Council shall have a right to:
1) request the Management Board to present all documents on the Foundation’s activity;
2) audit the Foundation’s assets and finance.

Foundation Management Board

§27

1. The Foundation Management Board shall be composed of 2 to 5 members to be appointed by the Foundation Council for a three-year term.
2. A Management Board member may perform his/her function for more than one term.
3. The Foundation Council shall appoint the President of the Management Board.
4. The term of a Management Board member shall expire in the case of his/her death, dismissal by the Foundation Council, expiry of the term or resignation submitted to the Chairman of the Foundation Council.
5. The Foundation Management Board shall be dismissed, fully or partially, by virtue of a resolution adopted unanimously by all Council members.

§28

1. The Management Board shall manage the Foundation’s activity and represent the Foundation outside.
2. The Management Board shall in particular:
a) manage the Foundation’s current activity;
b) adopt yearly action and financial plans of the Foundation;
c) adopt regulations;
d) manage the Foundation’s assets;
e) define headcount and funds allocable to the remuneration of Foundation’s employees;
f) make decisions on all affairs not restricted to the competences of other authorities;
g) accept donations, inheritances, legacies, subsidies and grants;
h) appoint the Programme Council and its members;
i) apply with a motion to amend the Statute of the Foundation, merge the Foundation with another foundation or liquidate the Foundation.
3. The Management Board shall make decisions at meetings in the form of resolutions by an ordinary majority of votes cast by Management Board members present at the meeting.
4. All Management Board members must be notified of the meeting.
5. The Management Board may appoint proxies to manage a separate area of the Foundation’s affairs.
6. Once a year, till 30 September, the Management Board shall present the Foundation Council with an annual report on the Foundation’s activity.

Manner of Representation

§29

1. Statements of will concerning all issues shall be made on the Foundation’s behalf by the President of the Management Board.

Amendments to the Statute

§30

1. Amendments to the Statute may not refer to changes in the Foundation’s goals.
2. Amendments to the Statute shall be adopted by the Foundation Council at the Management Board’s request.

Merger with another foundation

§31

1. The Foundation may merge with another foundation to achieve its goals effectively.
2. Merger with another foundation shall not be permitted if this could cause a change in the Foundation’s goal.

§32

Any merger with another foundation shall be accepted by the Management Board by virtue of a unanimous resolution, which to be effective shall be approved by the Foundation Council.

Liquidation of the Foundation

§33

1. The Foundation shall be liquidated in the case it achieves its goals or its financial resources and assets are exhausted.
2. Foundation liquidators shall be appointed by the Foundation Council, which defines rules of their remuneration.
3. Liquidators may be the present Management Board members.

§34

1. Liquidators shall perform all activities related to the liquidation of the Foundation and in particular:
a) file liquidation opening with the Register;
b) announce Foundation liquidation three times in the nation-wide daily at least at intervals of three weeks and request creditors to report their receivables;
c) repay the Foundation’s creditors from the Foundation’s assets;
d) collect matured debts payable to the Foundation;
e) after the Foundation is deleted from the register, deliver the Foundation’s documentation to the National Archives.

§35

The Management Board makes a decision on liquidation by virtue of a unanimous resolution to be approved by the Foundation Council.

§36

Financial resources and assets remaining after the Foundation liquidation may be allocated to the benefit of foundation of similar goals operating in the Republic of Poland by virtue of the Foundation Council’s’ resolution.

Final Provisions

§37

The Statute shall come into force as of the Foundation’s court registration.